KONTAKT

Inspirace učitelům, Z.S.

Od 1. 10. 2023 působíme "se vším všudy" jako zapsaný spolek, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni od 13. 9. 2023.
Účastníkům vydáme osvědčení s digitálním podpisem i zpětně. Neváhejte nás kontaktovat. 
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem ČR.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

      Inspirace učitelům, z.s.

      IČO: 19623836 

      Sídlo: Sedláčkova 209/16, Plzeň 30100

     Telefon: +420 607217077

      Email: info@inspiraceucitelum.cz

      (dále jen „prodávajícího“)

a právnické osoby, včetně příspěvkových organizací/fyzické osoby na straně druhé, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www. inspiraceuictelum.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku účasti na webináři prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webové stránce dostupné v nabídce webinářů na internetové adrese www.inspiraceucitelum.cz (dále jen „objednávka“).

2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v přihlašovacím formuláři. Odesláním přihlašovacího formuláře potvrzuje kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.

4. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku maximálně dva dny před konáním příslušného webináře. Kupující může zrušit objednávku pouze písemně na emailovou adresu prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Při zrušení objednávky jsou peníze vráceny na účet kupujícího v plné výši.

5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy i samotné účasti na webináři (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

III. Platební podmínky

1. Cenu objednávky musí kupující uhradit na základě prodávajícím vystavené faktury zaslané na emailovou adresu uvedené kupujícím pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 300169131/0300 vedený u Československé obchodní banky.

2. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Tento závazek musí být splněn ke dni splatnosti vystavené faktury.

3. Na email kupujícího je zaslána informace o přístupu na webinář.

IV. Audiovizuální záznamy webinářů

1. Účastník webináře objednávkou souhlasí s případným pořízením audiovizuálního záznamu webináře, který může být následně poskytnut pouze účastníkům téhož webináře. Účastník je na pořizování záznamu webináře upozorněn ve zvacím emailu, podruhé při vstupu do webinářové místnosti a má právo mít během webináře vypnutou kameru i mikrofon. 

V. Závěrečná ustanovení

1. Všechna práva prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu webinářů a poskytnutých materiálů náleží prodávajícími a bez jeho souhlasu nelze materiály, včetně záznamů z webinářů poskytovat dalším osobám.

2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Webináře nejsou akreditované MŠMT ČR.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28. 9. 2023

V Plzni dne 28. 9. 2023


Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů


je Inspirace učitelům, z.s., Sedláčkova 209/16, 30100 Plzeň, 19623836 Informace o účastnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. v účinném znění. Inspirace učitelům veškeré údaje získané od účastníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu klientů nakládá s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Rozsah a důvod zpracování osobních údajů

Inspirace učitelům zpracovává pouze osobní údaje, které sami poskytnete v přihlašovacím formuláři, a to:

a) Z důvodu plnění a uzavření smlouvy

Část vašich osobních údajů je nutná k tomu, aby s Vámi mohla být uzavřena kupní smlouva. Jakmile je smlouva uzavřena, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k řádnému poskytování sjednaných služeb.

b) Na základě oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje jsou používány i k tomu, aby Vám byl poskytnut relevantní obsah webu, tedy obsah, který je pro Vás zajímavý a účelný. Na základě oprávněného zájmu jsou takto zpracovávány zejména osobní údaje – cookies.

c) Na základě souhlasu

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím emailové korespondence.

Osobní údaje zpracovávané automaticky

Při návštěvě této webové stránky o vás mohou být shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Dále mohou být zpracovávány informace o vašem chování na těchto webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na těchto webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani správce nedokáže přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na tyto webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje mohou být zpracovávány i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu správce a ten je bez souhlasu účastníka webináře neposkytuje žádným třetím osobám.

Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu, a dále po dobu po kterou tak stanoví příslušné právní předpisy.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, musí být zpracovávány bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let)

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje u správce nás v bezpečí. Aby zamezil neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedl přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu, a to v rozsahu vyžadovaná právním řádem ČR.

Správce využívá taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Fotografie a audiovizuální záznamy

Správce pořizuje printscreen obrazovky na základě vyžádání účastníků webinářů pro účely dokladu dalšího vzdělávání u svého zaměstnavatele. Audiovizuální záznamy webinářů s akreditací MŠMT pořizuje správce v rámci zákonné povinnosti. Audiovizuální záznamy neakreditovaných webinářů pořizuje správce se souhlasem účastníků poskytnutým v rámci souhlasu s obchodními podmínkami. Audiovizuální záznam správce neposkytuje jiným osobám než přihlášeným účastníkům. 

Osobní údaje osob mladší 18 let

Služby poskytované prostřednictvím tohoto webu nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.

Práva subjektu osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které jsou v souvislosti s Vámi zpracovávány (tzv. právo být „zapomenut“). Veškeré podněty směřující k uvedeným úkonům je možné provést prostřednictvím naší emailové adresy, a to vždy v rozsahu a způsobem, který připouští právní řád ČR. Např. výmaz se nedotkne údajů na dokumentech, které správce musí dle právních předpisů dále uchovávat (např. daňové doklady).Zásady cookies (EU)

Tyto Zásady cookies byly naposledy aktualizovány Prosinec 29, 2021 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

1. Úvod

Naše webové stránky https://inspiraceucitelum.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

3. Co jsou skripty?

Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

5. Cookies

5.1 Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

5.2 Marketingové/Sledovací cookies

Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.

5.3 Tlačítka sociálních médií

Na naše webové stránky jsme zahrnuli obsah od Facebook a Instagram k propagaci webových stránek (např. „like“, „pin“) nebo sdílení (např. „tweetování“) na sociálních sítích jako Facebook a Instagram. Tento obsah je vložen s kódem odvozeným z Facebook a Instagram a umísťuje soubory cookie. Tento obsah může ukládat a zpracovávat určité informace pro personalizovanou reklamu.

Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí (které se mohou pravidelně měnit) a přečtěte si, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů cookies. Získaná data jsou v maximální možné míře anonymizována. Facebook a Instagram se nacházejí ve Spojených státech.

6. Umístěné cookies

Google web

Facebook

Marketing/Tracking, Functional

Consent to service facebook

Instagram

Účel čekající na zjištění

Consent to service instagram

Ostatní

Účel čekající na zjištění

Consent to service ostatní

7. Souhlas

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na "Uložit předvolby", vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

7.1 Správa nastavení souhlasu

Funkční

Vždy aktivní

Marketing

Marketing

8. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

9. Vaše práva týkající se osobních údajů

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete ve spodní části těchto Zásad používání souborů cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

10. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Lenka Machuldová
Hodonínská 983/41, 323 00 Plzeň

Česká republika
Web: https://inspiraceucitelum.cz
E-mail: zc.muleticuecaripsni@ofni

Tyto Zásady cookies byly synchronizovány s cookiedatabase.org dne Prosinec 29, 2021